Bloom Hair Vitamíny na vlasy https://www.bloomhair.cz 4795214135381 <![CDATA[The Queen]]> https://www.bloomhair.cz/products/the-queen https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/07_1024x1024.jpg?v=1621504049 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/the_queen_1024x1024.png?v=1621504049 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/queen_lips_package2_2ed1d2dd-bf25-46f4-ae0b-ecee03e88a8c_1024x1024.jpg?v=1621504061 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom-Lipstick-1_407e7c18-4d2f-419e-8dd7-f5d4fd36b5b5_1024x1024.jpg?v=1621504061 in stock 450.00 CZK Bloom Hair LPS_07 new 4795214626901 <![CDATA[Boss B!tch]]> https://www.bloomhair.cz/products/boss-b-tch https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/08_opravaodtienu_1024x1024.jpg?v=1621503595 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/boss_bitch_1024x1024.png?v=1621503595 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/queen_lips_package_3f7d88df-3fc9-48b3-919e-1e1118a035c8_1024x1024.jpg?v=1621503611 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom-Lipstick-4_56eac2a3-f24c-4765-837e-26627460b3c0_1024x1024.jpg?v=1621503611 in stock 450.00 CZK Bloom Hair LPS_08 new 4795213611093 <![CDATA[Show Time]]> https://www.bloomhair.cz/products/show-time https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/06_1024x1024.jpg?v=1621504024 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/show_time_1024x1024.png?v=1621504024 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/queen_lips_package2_b37c8022-2ee9-4ad5-85f6-a146774ba831_1024x1024.jpg?v=1621504038 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom-Lipstick-1_7375f8ac-63bd-4dea-a77e-2ea3006dbc46_1024x1024.jpg?v=1621504038 in stock 450.00 CZK Bloom Hair LPS_06 new 4795212365909 <![CDATA[Bad Girl]]> https://www.bloomhair.cz/products/bad-girl https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/02_1024x1024.jpg?v=1621503566 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/bad_girl_1024x1024.png?v=1621503566 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/queen_lips_package_1024x1024.jpg?v=1621503579 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom-Lipstick-4_1024x1024.jpg?v=1621503579 in stock 450.00 CZK Bloom Hair LPS_02 new 4795212890197 <![CDATA[Diamond]]> https://www.bloomhair.cz/products/diamond https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/04_1024x1024.jpg?v=1621503718 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/diamont_1024x1024.png?v=1621503718 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/queen_lips_package2_1024x1024.jpg?v=1621503740 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom-Lipstick-1_1024x1024.jpg?v=1621503740 in stock 450.00 CZK Bloom Hair LPS_04 new 4795212595285 <![CDATA[Savage]]> https://www.bloomhair.cz/products/savage https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/03_1024x1024.jpg?v=1621503954 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/svage_1024x1024.png?v=1621503954 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/queen_lips_package_34f7206f-dbdd-41fd-bcdf-d82000083275_1024x1024.jpg?v=1621504010 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom-Lipstick-4_41d44f91-6f74-4094-b12c-3c0ab7cfc76c_1024x1024.jpg?v=1621504009 in stock 450.00 CZK Bloom Hair LPS_03 new 4795212005461 <![CDATA[Money Maker]]> https://www.bloomhair.cz/products/money-maker https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/01_opravaodtienu_1024x1024.jpg?v=1621503933 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/money_maker_1024x1024.png?v=1621503933 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/queen_lips_package_a25fc135-3f91-47ea-94e5-6e6c52e7526f_1024x1024.jpg?v=1621503943 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom-Lipstick-4_9ee18618-2b2b-48a6-824f-ed8e3dc37965_1024x1024.jpg?v=1621503943 in stock 450.00 CZK Bloom Hair LPS_01 new 6578456723541 <![CDATA[After Party]]> https://www.bloomhair.cz/products/after-party https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/10_detail_1024x1024.jpg?v=1622454460 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/After_party_1024x1024.png?v=1622454472 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/queen_lips_package_11473df3-5705-4dab-95ee-cf0f7f0348fd_1024x1024.jpg?v=1622454472 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom-Lipstick-4_745f2377-438f-40e1-8051-4a4601a2b09d_1024x1024.jpg?v=1622454472 in stock 450.00 CZK Bloom Hair LPS_10 new 6578456592469 <![CDATA[Magic]]> https://www.bloomhair.cz/products/magic https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/09_detail_1024x1024.jpg?v=1622133897 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/queen_lips_package2_74d4de6e-f1fd-4d10-b6ca-ef08e69d7036_1024x1024.jpg?v=1622195967 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom-Lipstick-6_1024x1024.jpg?v=1622195967 in stock 450.00 CZK Bloom Hair LPS_09 new 4795213250645 <![CDATA[Million Followers]]> https://www.bloomhair.cz/products/million-followers https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/05_1024x1024.jpg?v=1621503818 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/million_followers_1024x1024.png?v=1621503818 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/queen_lips_package2_ac7a7b17-333d-459f-a3da-be25c317a850_1024x1024.jpg?v=1621503913 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom-Lipstick-1_e70edb81-bbbd-4faf-b88b-34e1ce0c4fd0_1024x1024.jpg?v=1621503913 in stock 450.00 CZK Bloom Hair LPS_05 new 6586560544853 <![CDATA[Crazy Giraffe]]> https://www.bloomhair.cz/products/crazy-giraffe https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/11_detail_OPRAVA_1024x1024.jpg?v=1629724053 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/DSC08218_11_orez_1024x1024.jpg?v=1629724053 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/DSC04434_1024x1024.jpg?v=1629724053 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Safari-svetlejsie-1Q1A1129_1024x1024.jpg?v=1629724410 in stock 450.00 CZK Bloom Hair LPS_11 new 6586561396821 <![CDATA[Rich Camel]]> https://www.bloomhair.cz/products/rich-camel https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/15_detail_1024x1024.jpg?v=1629719908 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/DSC08489_15_orez_1024x1024.jpg?v=1629719924 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Safari-1Q1A1258_e1d784c5-892f-4cd0-a238-ab9cbd344f4d_1024x1024.jpg?v=1629724500 in stock 450.00 CZK Bloom Hair LPS_15 new 6586561036373 <![CDATA[Dancing Monkey]]> https://www.bloomhair.cz/products/dancing-monkey https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/13_detail_OPRAVA_1024x1024.jpg?v=1629724203 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/DSC08778_13_orez_1024x1024.jpg?v=1629724203 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/DSC08895_1024x1024.jpg?v=1629724203 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Safari-svetlejsie-1Q1A1129_bd837207-0f18-4e13-89c8-22be410a73f8_1024x1024.jpg?v=1629724428 in stock 450.00 CZK Bloom Hair LPS_13 new 6586561560661 <![CDATA[Flamingo]]> https://www.bloomhair.cz/products/flamingo https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/16_detail_1024x1024.jpg?v=1629719977 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/DSC08750_16_orez_1024x1024.jpg?v=1629719998 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Safari-1Q1A1258_afee012e-e5cb-44a2-acbf-895f3bd9ae8d_1024x1024.jpg?v=1629724454 in stock 450.00 CZK Bloom Hair LPS_16 new 6586560643157 <![CDATA[Chocolate Tiger]]> https://www.bloomhair.cz/products/chocolate-tiger https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/12_detail_OPRAVA_1024x1024.jpg?v=1629724030 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/DSC08145_12_orez_1024x1024.jpg?v=1629724030 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/DSC04434_74b72d0e-d860-4ee8-8096-0aea13e26d7e_1024x1024.jpg?v=1629724030 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Safari-1Q1A1258_1024x1024.jpg?v=1629724344 in stock 450.00 CZK Bloom Hair LPS_12 new 6586561200213 <![CDATA[Pink Dolphin]]> https://www.bloomhair.cz/products/pink-dolphin https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/14_detail_OPRAVA_1024x1024.jpg?v=1629724237 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/DSC08649_14_orez_1024x1024.jpg?v=1629724237 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Safari-svetlejsie-1Q1A1129_c50efdcb-ad13-4a0c-8120-8dd5c72c1b97_1024x1024.jpg?v=1629724469 in stock 450.00 CZK Bloom Hair LPS_14 new 2742880436309 <![CDATA[Bloom Hair Jednorožcové Gumídky (balení na 1 měsíc)]]> https://www.bloomhair.cz/products/bloom-hair-jednorozcove-gumidky-baleni-na-1-mesic https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/cz-uni-1_1024x1024.png?v=1607606560 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom-12_1024x1024.jpg?v=1607606560 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/bloom_Hair_llnz_1024x1024.jpg?v=1607606560 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/bloom_hair_gummies_nice_hair_1024x1024.jpg?v=1607606562 in stock 750.00 CZK Bloom Hair UNI_1 new 2742889578581 <![CDATA[Bloom Hair Jednorožcové Gumídky (balení na 3 měsíce)]]> https://www.bloomhair.cz/products/bloom-hair-jednorozcove-gumidky-baleni-na-3-mesice https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/3pack_1_1024x1024.png?v=1626958900 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom-19_1024x1024.jpg?v=1626958900 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/bloom_hair_gummies_pic_1024x1024.jpg?v=1626958900 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/bloom_hair_gummies_nice_hair_925e8848-79c8-42a7-8ee3-dcc1723cb18d_1024x1024.jpg?v=1626958900 in stock 2250.00 CZK 1990.00 CZK Bloom Hair UNI_3 new 2742903439445 <![CDATA[Bloom Hair Jednorožcové Gumídky (balení na 6 měsíců)]]> https://www.bloomhair.cz/products/bloom-hair-jednorozcove-gumidky-baleni-na-6-mesicu https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/6pack_1_1024x1024.png?v=1626958917 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom-2_1024x1024.jpg?v=1626958917 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/bloom_hair_gummies_1024x1024.jpg?v=1626958917 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/bloom_hair_gummies_nice_hair_c27271bc-2805-4ad7-8666-8594085b1dd3_1024x1024.jpg?v=1626958917 in stock 4500.00 CZK 3500.00 CZK Bloom Hair UNI_6 new 2742764142677 <![CDATA[Bloom Hair Vitamíny (balení na 1 měsíc)]]> https://www.bloomhair.cz/products/bloom-hair-vitaminy-baleni-na-1-mesic https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/cz-cap-1_1024x1024.png?v=1592564042 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/bloom_girl_1024x1024.jpg?v=1592564042 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/imsage4_1024x1024.jpg?v=1592564042 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/22793898_361761807581883_6468992317175889920_n_1024x1024.jpg?v=1592564042 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/bloomhair_capsules_1024x1024.jpg?v=1607607974 in stock 800.00 CZK Bloom Hair CAP_1 new 2742780035157 <![CDATA[Bloom Hair Vitamíny (balení na 3 měsíce)]]> https://www.bloomhair.cz/products/bloom-hair-vitaminy-baleni-na-3-mesice https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/3pack_2_1024x1024.png?v=1626958937 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom_girl_62cceb5f-9c04-4d33-9d5c-715ec73720a0_1024x1024.jpg?v=1626958937 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/21433850_1961951827386564_6846595821681508352_n_1024x1024.jpg?v=1626958937 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom_girl_1_1024x1024.jpg?v=1626958937 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/bloomhair_capsules_ba6c08a1-be40-45df-98a4-4b8725b99918_1024x1024.jpg?v=1626958937 in stock 2400.00 CZK 2160.00 CZK Bloom Hair CAP_3 new 2742787702869 <![CDATA[Bloom Hair Vitamíny (balení na 6 měsíců)]]> https://www.bloomhair.cz/products/bloom-hair-vitaminy-baleni-na-6-mesicu https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/6pack_2_1024x1024.png?v=1626958957 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom_girl_2_1024x1024.png?v=1626958957 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom_girl_2_1024x1024.jpg?v=1626958957 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/curlsgirl_1024x1024.jpg?v=1626958957 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/bloomhair_capsules_8864aa0d-7cba-4587-ab1a-30b4ad2ac68f_1024x1024.jpg?v=1626958957 in stock 4800.00 CZK 3800.00 CZK Bloom Hair CAP_6 new 4833916354645 <![CDATA[Vitamíny pro maminky (balení na 1 měsíc)]]> https://www.bloomhair.cz/products/tehotenske-vitaminy-na-vlasy-baleni-na-1-mesice https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/1pack_1024x1024.png?v=1611586638 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom-19_f7575f32-8e61-43ad-b9a8-2051dbc9a7dd_1024x1024.jpg?v=1611586654 in stock 650.00 CZK Bloom Hair MUM_1 new 4833916551253 <![CDATA[Vitamíny pro maminky (balení na 3 měsíce)]]> https://www.bloomhair.cz/products/tehotenske-vitaminy-na-vlasy-baleni-na-3-mesice https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/3pack_3_1024x1024.png?v=1626959022 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom-20_1024x1024.jpg?v=1626959022 in stock 1950.00 CZK 1795.00 CZK Bloom Hair MUM_3 new 4833916846165 <![CDATA[Vitamíny pro maminky (balení na 6 měsíců)]]> https://www.bloomhair.cz/products/tehotenske-vitaminy-na-vlasy-baleni-na-6-mesicu https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/6pack_3_1024x1024.png?v=1626959046 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom-19_39e1846d-ec99-4ab3-b812-8752572eaa2b_1024x1024.jpg?v=1626959046 in stock 3900.00 CZK 3450.00 CZK Bloom Hair MUM_6 new 4720422944853 <![CDATA[Queen Hair by Plačková (balení na 1 měsíc)]]> https://www.bloomhair.cz/products/queen-hair-by-plackova-baleni-na-1-mesic https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/sk_1024x1024.png?v=1595175230 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/queen_lips_plackova2_0b055c7f-5f3b-4893-8488-3d87dde8da0a_1024x1024.jpg?v=1603355786 in stock 950.00 CZK Bloom Hair QUEEN_1 new 4722710184021 <![CDATA[Queen Hair by Plačková (balení 3 měsíce)]]> https://www.bloomhair.cz/products/queen-hair-by-plackova-baleni-3-mesice https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/3pack_1024x1024.png?v=1626958879 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/queen_lips_plackova2_1024x1024.jpg?v=1626958879 in stock 2850.00 CZK 2590.00 CZK Bloom Hair QUEEN_3 new 4722710511701 <![CDATA[Queen Hair by Plačková (balení na 6 měsíců)]]> https://www.bloomhair.cz/products/queen-hair-by-plackova-baleni-na-6-mesicu https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/6pack_0ce32831-3f18-40fc-bd7b-bb9bca9da6b4_1024x1024.png?v=1626958977 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/queen_lips_plackova2_42d0271d-cd6b-46ad-ba1c-ba1e6b0b1bf2_1024x1024.jpg?v=1626958977 in stock 5700.00 CZK 4900.00 CZK Bloom Hair QUEEN_6 new 6573167575125 <![CDATA[Queen Hair by Plačková Tropický Ananas (balení na 1 měsíc)]]> https://www.bloomhair.cz/products/queen-hair-by-plackova-pineapple-baleni-na-1-mesic https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/1pack_ab4b78c8-3681-447a-90de-9cb68fbbb8c7_1024x1024.png?v=1627634583 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Ananas-V-strede_1_1024x1024.jpg?v=1627634583 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Ananas-vedla-seba_0fde9d0b-252a-4649-87d2-93f14e077b29_1024x1024.jpg?v=1627634583 in stock 950.00 CZK Bloom Hair QUEEN_PNPL_1 new 6573168066645 <![CDATA[Queen Hair by Plačková Tropický Ananas (balení na 3 měsíce)]]> https://www.bloomhair.cz/products/queen-hair-by-plackova-pineapple-baleni-na-3-mesice https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/3pack_77262271-e1ff-464f-a61f-21758f2af37a_1024x1024.png?v=1627639264 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Ananas-V-strede_1024x1024.jpg?v=1627639264 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Ananas-vedla-seba_1024x1024.jpg?v=1627639264 in stock 2850.00 CZK 2590.00 CZK Bloom Hair QUEEN_PNPL_3 new 6573170819157 <![CDATA[Queen Hair by Plačková Tropický Ananas (balení na 6 měsíců)]]> https://www.bloomhair.cz/products/queen-hair-by-plackova-pineapple-baleni-na-6-mesicu https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/6pack_1024x1024.png?v=1627639286 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Ananas-V-strede_b0c81b5a-fdad-4ef6-b16c-557d2a762173_1024x1024.jpg?v=1627639288 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Ananas-vedla-seba_d87116d0-4456-4665-9ed6-4ba694a1b975_1024x1024.jpg?v=1627639289 in stock 5700.00 CZK 4900.00 CZK Bloom Hair QUEEN_PNPL_6 new