Bloom Hair Vitamíny na vlasy https://www.bloomhair.cz 4795214135381 <![CDATA[The Queen]]> https://www.bloomhair.cz/products/the-queen https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/07_1024x1024.jpg?v=1621504049 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/the_queen_1024x1024.png?v=1621504049 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/queen_lips_package2_2ed1d2dd-bf25-46f4-ae0b-ecee03e88a8c_1024x1024.jpg?v=1621504061 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom-Lipstick-1_407e7c18-4d2f-419e-8dd7-f5d4fd36b5b5_1024x1024.jpg?v=1621504061 in stock 450.00 CZK 160.00 CZK Bloom Hair LPS_07 new 4795212890197 <![CDATA[Diamond]]> https://www.bloomhair.cz/products/diamond https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/04_1024x1024.jpg?v=1621503718 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/diamont_1024x1024.png?v=1621503718 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/queen_lips_package2_1024x1024.jpg?v=1621503740 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom-Lipstick-1_1024x1024.jpg?v=1621503740 in stock 450.00 CZK 160.00 CZK Bloom Hair LPS_04 new 4795212365909 <![CDATA[Bad Girl]]> https://www.bloomhair.cz/products/bad-girl https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/02_1024x1024.jpg?v=1621503566 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/bad_girl_1024x1024.png?v=1621503566 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/queen_lips_package_1024x1024.jpg?v=1621503579 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom-Lipstick-4_1024x1024.jpg?v=1621503579 in stock 450.00 CZK 160.00 CZK Bloom Hair LPS_02 new 6578456723541 <![CDATA[After Party]]> https://www.bloomhair.cz/products/after-party https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/10_detail_1024x1024.jpg?v=1622454460 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/After_party_1024x1024.png?v=1622454472 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/queen_lips_package_11473df3-5705-4dab-95ee-cf0f7f0348fd_1024x1024.jpg?v=1622454472 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom-Lipstick-4_745f2377-438f-40e1-8051-4a4601a2b09d_1024x1024.jpg?v=1622454472 in stock 450.00 CZK 160.00 CZK Bloom Hair LPS_10 new 4795212595285 <![CDATA[Savage]]> https://www.bloomhair.cz/products/savage https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/03_1024x1024.jpg?v=1621503954 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/svage_1024x1024.png?v=1621503954 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/queen_lips_package_34f7206f-dbdd-41fd-bcdf-d82000083275_1024x1024.jpg?v=1621504010 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom-Lipstick-4_41d44f91-6f74-4094-b12c-3c0ab7cfc76c_1024x1024.jpg?v=1621504009 in stock 450.00 CZK 160.00 CZK Bloom Hair LPS_03 new 4795212005461 <![CDATA[Money Maker]]> https://www.bloomhair.cz/products/money-maker https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/01_opravaodtienu_1024x1024.jpg?v=1621503933 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/money_maker_1024x1024.png?v=1621503933 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/queen_lips_package_a25fc135-3f91-47ea-94e5-6e6c52e7526f_1024x1024.jpg?v=1621503943 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom-Lipstick-4_9ee18618-2b2b-48a6-824f-ed8e3dc37965_1024x1024.jpg?v=1621503943 in stock 450.00 CZK 160.00 CZK Bloom Hair LPS_01 new 4795213250645 <![CDATA[Million Followers]]> https://www.bloomhair.cz/products/million-followers https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/05_1024x1024.jpg?v=1621503818 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/million_followers_1024x1024.png?v=1621503818 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/queen_lips_package2_ac7a7b17-333d-459f-a3da-be25c317a850_1024x1024.jpg?v=1621503913 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom-Lipstick-1_e70edb81-bbbd-4faf-b88b-34e1ce0c4fd0_1024x1024.jpg?v=1621503913 in stock 450.00 CZK 160.00 CZK Bloom Hair LPS_05 new 6805522776149 <![CDATA[Bloom Hair Jednorožcové Gumíky Sladká Třešeň (balení na 1 měsíc)]]> https://www.bloomhair.cz/products/bloom-hair-jednorozce-zelki-slodka-czeresnia-zestaw-na-1-miesiac https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/1pack_e9dba65f-5457-4747-a168-1d7f2fcfced3_1024x1024.png?v=1659940902 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Marianne-Taylor-Photography-0035_f92a3e4c-24c8-4293-9450-34498ba82cfe_1024x1024.jpg?v=1659941986 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Marianne-Taylor-Photography-0037_1024x1024.jpg?v=1659941986 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Marianne-Taylor-Photography-00362_1024x1024.jpg?v=1659941986 in stock 800.00 CZK Bloom Hair 8588008787373 UNICH_1 new 6805526020181 <![CDATA[Bloom Hair Jednorožcové Gumíky Sladká Třešeň (balení na 3 měsíc)]]> https://www.bloomhair.cz/products/bloom-hair-jednorozcove-gumiky-sladka-tresen-baleni-na-3-mesic https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/3pack_c33404b9-a348-4f2a-97f0-816374efaff6_1024x1024.png?v=1659940920 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Marianne-Taylor-Photography-0035_1024x1024.jpg?v=1659940920 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Marianne-Taylor-Photography-0037_344bc962-9129-4704-8ac1-fc8a48ac3ca3_1024x1024.jpg?v=1659940920 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Marianne-Taylor-Photography-00362_122f5532-70e6-4944-a250-c873878f959a_1024x1024.jpg?v=1659940942 in stock 2400.00 CZK 2130.00 CZK Bloom Hair 8588008787373 UNICH_3 new 6805525495893 <![CDATA[Bloom Hair Jednorožcové Gumíky Sladká Třešeň (balení na 6 měsíce)]]> https://www.bloomhair.cz/products/bloom-hair-jednorozcove-gumiky-sladka-tresen-baleni-na-6-mesice https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/6pack_18d1012b-ac6d-4c31-b52e-d0eb415d6346_1024x1024.png?v=1659941138 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Marianne-Taylor-Photography-0035_a31f434f-2b89-47f3-9771-966c8a850cb3_1024x1024.jpg?v=1659941138 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Marianne-Taylor-Photography-0037_be861435-4fce-4501-96ba-0b7271ad2370_1024x1024.jpg?v=1659942029 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Marianne-Taylor-Photography-00362_eb7cfaab-63cd-45ff-b82c-2fb7d5e6593d_1024x1024.jpg?v=1659942029 in stock 4800.00 CZK 3750.00 CZK Bloom Hair 8588008787373 UNICH_6 new 2742880436309 <![CDATA[Bloom Hair Jednorožcové Gumídky (balení na 1 měsíc)]]> https://www.bloomhair.cz/products/bloom-hair-jednorozcove-gumidky-baleni-na-1-mesic https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/cz-uni-1_1024x1024.png?v=1607606560 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom-12_1024x1024.jpg?v=1607606560 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/bloom_Hair_llnz_1024x1024.jpg?v=1607606560 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/bloom_hair_gummies_nice_hair_1024x1024.jpg?v=1607606562 in stock 800.00 CZK Bloom Hair 8588008787175 UNI_1 new 2742889578581 <![CDATA[Bloom Hair Jednorožcové Gumídky (balení na 3 měsíce)]]> https://www.bloomhair.cz/products/bloom-hair-jednorozcove-gumidky-baleni-na-3-mesice https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/3pack_1_1024x1024.png?v=1626958900 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom-19_1024x1024.jpg?v=1626958900 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/bloom_hair_gummies_pic_1024x1024.jpg?v=1626958900 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/bloom_hair_gummies_nice_hair_925e8848-79c8-42a7-8ee3-dcc1723cb18d_1024x1024.jpg?v=1626958900 in stock 2400.00 CZK 2130.00 CZK Bloom Hair 8588008787182 UNI_3 new 2742903439445 <![CDATA[Bloom Hair Jednorožcové Gumídky (balení na 6 měsíců)]]> https://www.bloomhair.cz/products/bloom-hair-jednorozcove-gumidky-baleni-na-6-mesicu https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/6pack_1_1024x1024.png?v=1626958917 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom-2_1024x1024.jpg?v=1626958917 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/bloom_hair_gummies_1024x1024.jpg?v=1626958917 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/bloom_hair_gummies_nice_hair_c27271bc-2805-4ad7-8666-8594085b1dd3_1024x1024.jpg?v=1626958917 in stock 4800.00 CZK 3750.00 CZK Bloom Hair 8588008787199 UNI_6 new 2742764142677 <![CDATA[Bloom Hair Vitamíny (balení na 1 měsíc)]]> https://www.bloomhair.cz/products/bloom-hair-vitaminy-baleni-na-1-mesic https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/cz-cap-1_1024x1024.png?v=1592564042 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/bloom_girl_1024x1024.jpg?v=1592564042 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/imsage4_1024x1024.jpg?v=1592564042 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/22793898_361761807581883_6468992317175889920_n_1024x1024.jpg?v=1592564042 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/bloomhair_capsules_1024x1024.jpg?v=1607607974 in stock 800.00 CZK Bloom Hair 8588008787151 CAP_1 new 2742780035157 <![CDATA[Bloom Hair Vitamíny (balení na 3 měsíce)]]> https://www.bloomhair.cz/products/bloom-hair-vitaminy-baleni-na-3-mesice https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/3pack_2_1024x1024.png?v=1626958937 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom_girl_62cceb5f-9c04-4d33-9d5c-715ec73720a0_1024x1024.jpg?v=1626958937 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/21433850_1961951827386564_6846595821681508352_n_1024x1024.jpg?v=1626958937 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom_girl_1_1024x1024.jpg?v=1626958937 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/bloomhair_capsules_ba6c08a1-be40-45df-98a4-4b8725b99918_1024x1024.jpg?v=1626958937 in stock 2400.00 CZK 2160.00 CZK Bloom Hair 8588008787144 CAP_3 new 2742787702869 <![CDATA[Bloom Hair Vitamíny (balení na 6 měsíců)]]> https://www.bloomhair.cz/products/bloom-hair-vitaminy-baleni-na-6-mesicu https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/6pack_2_1024x1024.png?v=1626958957 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom_girl_2_1024x1024.png?v=1626958957 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom_girl_2_1024x1024.jpg?v=1626958957 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/curlsgirl_1024x1024.jpg?v=1626958957 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/bloomhair_capsules_8864aa0d-7cba-4587-ab1a-30b4ad2ac68f_1024x1024.jpg?v=1626958957 in stock 4800.00 CZK 3800.00 CZK Bloom Hair 8588008787168 CAP_6 new 4833916354645 <![CDATA[Vitamíny pro maminky (balení na 1 měsíc)]]> https://www.bloomhair.cz/products/tehotenske-vitaminy-na-vlasy-baleni-na-1-mesice https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/1pack_1024x1024.png?v=1611586638 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom-19_f7575f32-8e61-43ad-b9a8-2051dbc9a7dd_1024x1024.jpg?v=1611586654 in stock 650.00 CZK Bloom Hair 8588008787205 MUM_1 new 4833916551253 <![CDATA[Vitamíny pro maminky (balení na 3 měsíce)]]> https://www.bloomhair.cz/products/tehotenske-vitaminy-na-vlasy-baleni-na-3-mesice https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/3pack_3_1024x1024.png?v=1626959022 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom-20_1024x1024.jpg?v=1626959022 in stock 1950.00 CZK 1800.00 CZK Bloom Hair 8588008787212 MUM_3 new 4833916846165 <![CDATA[Vitamíny pro maminky (balení na 6 měsíců)]]> https://www.bloomhair.cz/products/tehotenske-vitaminy-na-vlasy-baleni-na-6-mesicu https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/6pack_3_1024x1024.png?v=1626959046 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/Bloom-19_39e1846d-ec99-4ab3-b812-8752572eaa2b_1024x1024.jpg?v=1626959046 in stock 3900.00 CZK 3450.00 CZK Bloom Hair 8588008787229 MUM_6 new 4720422944853 <![CDATA[Queen Hair by Plačková (balení na 1 měsíc)]]> https://www.bloomhair.cz/products/queen-hair-by-plackova-baleni-na-1-mesic https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/sk_1024x1024.png?v=1595175230 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/queen_lips_plackova2_0b055c7f-5f3b-4893-8488-3d87dde8da0a_1024x1024.jpg?v=1603355786 in stock 950.00 CZK Bloom Hair 8588008787298 QUEEN_1 new 4722710184021 <![CDATA[Queen Hair by Plačková (balení 3 měsíce)]]> https://www.bloomhair.cz/products/queen-hair-by-plackova-baleni-3-mesice https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/3pack_1024x1024.png?v=1626958879 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/queen_lips_plackova2_1024x1024.jpg?v=1626958879 in stock 2850.00 CZK 2590.00 CZK Bloom Hair 8588008787304 QUEEN_3 new 4722710511701 <![CDATA[Queen Hair by Plačková (balení na 6 měsíců)]]> https://www.bloomhair.cz/products/queen-hair-by-plackova-baleni-na-6-mesicu https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/6pack_0ce32831-3f18-40fc-bd7b-bb9bca9da6b4_1024x1024.png?v=1626958977 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0101/8219/7333/products/queen_lips_plackova2_42d0271d-cd6b-46ad-ba1c-ba1e6b0b1bf2_1024x1024.jpg?v=1626958977 in stock 5700.00 CZK 4900.00 CZK Bloom Hair 8588008787311 QUEEN_6 new